fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, joihin kuuluvat kylmä- ja lämpöhoidot sekä erilaiset sähköhoidot.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen ja/tai ylläpitämiseen. Leikin ja iloisen tekemisen avulla fysioterapeutti auttaa lasta oppimaan uusia motorisia taitoja ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän toimintakyvyn. Lasten fysioterapia on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa harjaannuttamista ja oppimista sekä lapsen, perheen ja toimintaympäristön ohjausta.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa asiakkaan lähtötilanne kartoitetaan ja mietitään millä keinoilla tukirangan, nivelistön ja sen liikuttajalihaksiston ongelmiin pystytään vaikuttamaan. Fysioterapiaan kuuluvat manuaaliset hoidot sisältäen mm. hieronta- ja mobilisointihoitoja, kotiharjoitteiden ohjausta ja neuvontaa mm. työergonomian suhteen. Asiakasta kannustetaan aktiiviseen oma-harjoitteluun ja omaa toimintakykyä edistävään elämään.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa pyritään auttamaan neurologisesti sairasta tai vammautunutta kuntoutujaa saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toiminnan taso. Tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan liikuntakyvyn säilyminen ja parantuminen vamman tai sairauden asettamissa rajoissa. Selviytymistä arkiaskareissa ja lähiympäristössä pyritään helpottamaan.

papat jumppaa

< Takaisin